JOBS

ผู้บริหารการตลาด 1 ตำแหน่ง

งานที่ได้รับมอบหมาย 
-
การขายผ่านร้านค้าปลีกในเครือบริษัทและบริหารระบบคลังสินค้า
-
การจัดการแผนการตลาด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และภาพเคลื่อนไหว
-
รายงานผลตอบรับของการตลาด และสรุปสถานการณ์ รายสัปดาห์และรายเดือน
-
วางแผนและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับเกมและอนิเม เพื่อร้านค้าปลีก

คุณสมบัติ
-
มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
-
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
-
มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหากรรมเกมและอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความรอบรู้เรื่องแบรนด์ต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครงานมาที่
chutima@ngin.co.th

-------------------------------------------------------------------

Job Marketing Executive 1 Position

Assignment 
- Sell thru and Inventory management of Authorized Dealer’s Store
- Execution of Marketing plan both in Game channel and AV Retailer
- Reporting and Feedback for the Market and Sales situation by weekly and monthly
- Planning & Support for the various Game , Anime related Event and Show in local market

Qualification 
- At least 5 years of experience for Sales & Marketing for consumer products
- Full command of English , Local language 
- Experience for Game related industry or Consumer electronics industry is preferable but not must
- Experience for International Brands is preferable

Please send your application to 
chutima@ngin.co.th

งานที่ได้รับมอบหมาย 
-
วางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
-
จัดเตรียม วางแผน ประสาน นำ POP สื่อการขายให้กับหน้าร้าน
-
รายงานผลตอบรับของการตลาด และสรุปสถานการณ์ ทำ Presentation ส่ง Report รายสัปดาห์และรายเดือน

- รับผิดชอบแผนงาน สื่อออนไลน์ทุกชนิด FB, WEBSITE

- ติดต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล

- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้กระตุ้นการขายให้กับลูกค้า

- ทำข้อมูลวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำมาวางแผนผลักดันให้เกิดยอดขาย

- วางแผนกลยุทธ์ และคิดไอเดียสร้างกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

 คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี

- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

- วิเคราะห์ว่างแผน กำหนดช่องทางการตลาด และจัดการงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนยอดขายสินค้าตามยอดที่ได้รับมอบหมาย
-
มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหากรรมเกมและอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความรอบรู้เรื่องแบรนด์ต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน และอดทน

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

- สามารถความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

ส่งใบสมัครงานมาที่
chutima@ngin.co.th

งานที่ได้รับมอบหมาย

-       การจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า

-       นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ไปยังร้านค้าที่ได้รับมอบหมายตามตารางเวลาที่ผู้จัดการกำหนด โดยลูกค้าเป็นลูกค้าที่ได้รับการส่งมอบหรือเปิดลูกค้ามาเรียบร้อยแล้ว ดูแลลูกค้าต่อให้ดีที่สุด ตรงตามนโยบายของบริษัทฯ

-       สามารถปิดการขายได้ หน้าที่หลักของการเป็นคนที่ขายผ่านโทรศัพท์คือชักชวน ลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และการบริการ คนที่ขายผ่านโทรศัพท์ของกิจกรรมประจำวันรวมถึงการที่จะอธิบาย ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท  การเก็บรวบรวม ยอดจองสินค้า ส่งทุกสัปดาห์

-       เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พร้อมยืนยันการสั่งซื้อสินค้า มัดจำ / รับคืนสินค้า

-       สรุปยอดการสั่งซื้อ ส่วนลด อย่างถูกต้องกับลูกค้า เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย

-       ชี้แจงให้ลูกค้าทราบข้อมูลและรายการส่งเสริมการขาย

-       เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาด และของคู่แข่ง เพื่อรายงานผู้บังคับ บัญชา

-       รายงานและติดตามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบริการลูกค้า กล่าวคือ - การบริการการจัดส่ง - รับผิดชอบแก้ปัญหาข้อตำหนิ คำร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

-       รับเรื่องจากลูกค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

-       ทำใบสั่งขาย

-       ทำใบคืนของเพื่อเคลมหรือซ่อม

-       ทำเรื่องข้อมูลลูกค้าใหม่ เอกสารสมัครตัวแทนจำหน่ายเก็บเข้าแฟ้ม ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและเอกสารที่พวกเขาเข้าสู่รายละเอียดของลูกค้าลงในฐาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์

-       จัดทำรายงานต่าง ๆ ของฝ่าย สรุปทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ ส่งทุกวันเสาร์ กรณี หยุดเสาร์ส่งวันศุกร์, รายงานยอดขายประจำเดือน

-       จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการขายและโปรโมชั่น

-       ประสานงานคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้า

-       จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย

-       ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-       ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-           เพศหญิง

-           วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

-           มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

-           สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

-           มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีความอดทนกับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

-           มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-           มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รักงานบริการ

-           มีการจัดการและบริหารจัดลำดับงานและเวลาของตนเอง

-           มีประสบการณ์การขายทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ